ชื่อหลักสูตร                    

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย     : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวภาพ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Engineering (Bioengineering)
ชื่อย่อภาษาไทย      : วศ.ม. (วิศวกรรมชีวภาพ)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : M.Eng. (Bioengineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

            แผน ก แบบ ก1                 จำนวน                  36 หน่วยกิต
            แผน ก แบบ ก2                จำนวนไม่น้อยกว่า     36 หน่วยกิต    
            แผน ข                               จำนวนไม่น้อยกว่า     36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาโท
จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
จัดการเรียนการสอนในและนอกวันเวลาราชการ 

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

30,000 บาท (โครงการปกติ)
45,000 บาท (โครงการพิเศษ)


เกณ์การรับเข้าศึกษา

            1.  เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 3 และข้อ 4 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจะต้องสอบผ่านการทดสอบวัดความรู้ของคณะฯ
            2.  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องทุกสาขาวิชา โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์อุดมศึกษาหรือของมหาวิทยาลัยบูรพา กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้น ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา
            3.  มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

            R หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
            R สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
            R สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 26/2560 วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

            วิศวกร   นักวิทยาศาสตร์   อาจารย์   นักวิจัยและพัฒนา   ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ


ปรัชญาของหลักสูตร

            มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ด้านวิศวกรรมชีวภาพ ที่มีความรู้และความสามารถระดับสูง สามารถใช้ความรู้แบบบูรณาการ ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวภาพ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อดำเนินการวิจัยสำหรับพัฒนาองค์ความรู้ใหม่รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based economy) ของประเทศ รวมถึงรองรับการขยายตัวของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC )

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อสร้างวิศวกรระดับมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวภาพที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศ
ได้อย่างมีศักยภาพเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 

  1. สามารถนำความรู้ด้านวิศวกรรมชีวภาพมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทั้งเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ซับซ้อนในวิชาชีพได้
  2. มีทักษะการทำวิจัยและรวมถึงแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรคโดยบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและความรู้ทางด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศได้   
  3. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่วิศวกรพึงมี รวมถึงสามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาได้ด้วยความยุติธรรม
  4. สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพที่มีความซับซ้อนในหน่วยงานหรือองค์กร รวมถึงมีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและผู้อื่น
  5.  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารทั้งทางพูด เขียน และนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตร

            แผน ก แบบ ก1
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                    36        หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ                                                      ไม่นับหน่วยกิต
2) วิทยานิพนธ์                                                      36        หน่วยกิต

            แผน ก แบบ ก2
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36       หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ                                                 12        หน่วยกิต
– วิชาบังคับทั่วไป                                                     ไม่นับหน่วยกิต
– วิชาแกนบังคับ                                                12        หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก                  ไม่น้อยกว่า  12        หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์                                                      12        หน่วยกิต

            แผน ข
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36        หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ                                                   12        หน่วยกิต
– วิชาบังคับทั่วไป                                                      ไม่นับหน่วยกิต
– วิชาแกนบังคับ                                                 12        หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก                  ไม่น้อยกว่า    18        หน่วยกิต
3) งานนิพนธ์                                                           6        หน่วยกิต

หมายเหตุ: งานนิพนธ์หมายถึงการนำข้อปัญหาจากทางอุตสาหกรรมทางชีวภาพมาแก้ไขโดยจะต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของทางมหาวิทยาลัยและองค์ภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร

ดาวโหลดหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตร พ.ศ. 2561