ชื่อหลักสูตร               

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย:     วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Engineering (Chemical Engineering)
อักษรย่อภาษาไทย:        วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:    M.Eng. (Chemical Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1                                   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2                                   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการปกติ วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

          ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อภาคการศึกษา 30,000 บาท (โครการปรกติ)
          ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อภาคการศึกษา 45,000 บาท (โครงการพิเศษ)


เกณ์การรับเข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า โดยสำหรับแผน ก1 ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00  สำหรับแผน ก2 ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00  และเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 18
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
กรณีผู้เข้าศึกษาไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตามระบุ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ ผู้เข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนน S

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

þ หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2564   เปิดสอน ภาคต้น พ.ศ. 2564 (เดือนมิถุนายน 2564)
þ สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ..ครั้งพิเศษที่ 3/2564…..วันที่ ….9……. เดือน …เมษายน…พ.ศ. …2564………

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

วิศวกรเคมี วิศวกรออกแบบหรือควบคุมระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมี
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมีและอุตสาหกรรมเคมี
นักวิชาการหรือนักวิจัย
อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมเคมีที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้วิทยาการที่ทันสมัย เช่น ความรู้ทางดิจิทัล การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมเคมีได้อย่างเหมาะสม ควบคู่ด้วยคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. คำนึงถึงจรรยาบรรณ จริยธรรม และความรับผิดชอบในทาง วิชาชีพ และ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบตามครรลองสังคม
  2. สามารถประยุกต์บูรณาการความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระตามหลักการและทฤษฎีร่วมกับศาสตร์อื่นเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
  3. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมทั้งการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาในประเด็นปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ศึกษามา
  4. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงตัวเลข และสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs)

ปีที่ 1  นิสิตสามารถกำหนดปัญหาทางวิศวกรรม และบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมและการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการแก้ปัญหาในสาขาวิชาด้วยระเบียบวิธีวิจัยได้และใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า โดยคำนึงถึงผลกระทบของการดำเนินการและจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ปีที่ 2  นิสิตสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่  สามารถสังเคราะห์ประเด็นปัญหา บูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา สามารถเผยแพร่และโต้แย้งทางวิชาการภายใต้กรอบจริยธรรมทางการวิจัยและวิชาชีพได้  และสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                    36 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ                                        ไม่นับหน่วยกิต  
 – วิชาบังคับทั่วไป                                       3 หน่วยกิต
 – วิชาแกนบังคับ                                        0 หน่วยกิต
2) วิทยานิพนธ์                                            36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า      36 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาบังคับ                                       12 หน่วยกิต
– วิชาบังคับทั่วไป                                        3 หน่วยกิต
– วิชาแกนบังคับ                                         9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                   6 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์                                            18 หน่วยกิต

ดาวโหลดหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตร พ.ศ. 2559 | 2564