ชื่อหลักสูตร               

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

         ชื่อปริญญาภาษาไทย:            วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
         ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:         Master of Engineering (Civil Engineering)
         อักษรย่อภาษาไทย:               วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
         อักษรย่อภาษาอังกฤษ:            M.Eng. (Civil Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          แผน ก แบบ ก 1                                                                  36     หน่วยกิต
          แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า                                          36     หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาโท
จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการปกติ

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

30,000 บาทต่อภาคการศึกษา      

เกณ์การรับเข้าศึกษา

1)  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562
2)   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมเกษตร หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3)   กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4)   ทั้งนี้หากผู้เข้าศึกษาจำเป็นต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

          þ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
               ปรับปรุงจากหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
          þ  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2562  วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
          þ  คณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 6/2562  วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

วิศวกรโยธาที่ใช้องค์ความรู้ขั้นสูง นักวิจัย ข้าราชการ และผู้ประกอบการ

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมโยธา ให้สามารถดำเนินงานวิจัยบูรณาการความรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  มีความรู้ความสามารถและความชำนาญด้านวิศวกรรมโยธา  พร้อมทั้งมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.  มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสม
3.  มีความชำนาญในการวิจัยและมีศักยภาพในการบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4.  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัย และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
5.  มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารทั้งในการพูด การนำเสนอ และการเขียน อย่างมีประสิทธิภาพ
6.  มีทักษะด้านการปฏิบัติงานตามวิธีการ มาตรฐาน หลักการ หรือทฤษฎีต่างๆ ที่กำหนดไว้ สามารถจำแนก คัดกรอง วิเคราะห์ และสามารถแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs)

     1.  นิสิตสามารถกำหนดปัญหาทางวิศวกรรม และบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมและการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการแก้ปัญหาในสาขาวิชาด้วยระเบียบวิธีวิจัยได้ โดยคำนึงถึงผลกระทบของการดำเนินการและจริยธรรมในวิชาชีพ
     2.  นิสิตสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถเพยแพร่และโต้แย้งทางวิชาการภายไต้กรอบจริยธรรมทางการวิจัยและวิชาชีพได้

โครงสร้างหลักสูตร

1) แผน ก แบบ ก 1
       หมวดวิชาบังคับ             ไม่นับหน่วยกิต       2             หน่วยกิต
       วิทยานิพนธ์                                                    36             หน่วยกิต

2) แผน ก แบบ ก 2
       หมวดวิชาบังคับ                                             9             หน่วยกิต
       หมวดวิชาเลือก              ไม่น้อยกว่า              12             หน่วยกิต
       วิทยานิพนธ์                                                    15             หน่วยกิต

ดาวโหลดหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร พ.ศ. 2562