ชื่อหลักสูตร               

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อปริญญาภาษาไทย:     วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
          ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Engineering  (Industrial Engineering)
          อักษรย่อภาษาไทย:        วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
          อักษรย่อภาษาอังกฤษ:    M.Eng. (Industrial Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                    แผน ก แบบ ก 2          ไม่น้อยกว่า       36      หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาโท
จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการปกติ
นอกวัน-เวลาราชการ (อาจจัดการเรียนการสอนในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์)

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

30,000 บาทต่อภาคการศึกษา (โครงการปกติ)
45,000 บาทต่อภาคการศึกษา (โครงการพิเศษ)

เกณ์การรับเข้าศึกษา

1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอุตสาหกรรมศาสตร์ หรือสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม) หรือสาขาการบริหารจัดการซึ่งต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
                 หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มิได้จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

þ      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. เปิดสอน ภาคการศึกษาปีการศึกษา
þ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
þ  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ..พิเศษที่ 2/2560..วันที่….20…..  เดือน..กรกฎาคม…    พ.ศ. …2560…….
þ  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ……19/2560……วันที่…….7…………  เดือน….กันยายน…..    พ.ศ. …..2560…………..

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

– วิศวกรอุตสาหการ ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ
– นักเทคโนโลยี นักบริหารเทคโนโลยีวิศวกรรม
– นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างนักวิจัยและวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการประยุกต์หลักการทางทฤษฎีด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ในการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขององค์กร สู่การแข่งขันในเศรษฐกิจอาเซียนให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. มีความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการพร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
  2. มีทักษะในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อการแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการปรับปรุงงานในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
  3. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใหม่ทั้งเชิงลึกทางทฤษฎีและเชิงประยุกต์ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  4. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
  5. มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งในการพูด การเขียน และการนำเสนอบทความทางวิชาการในระดับต่าง ๆ

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs)

     1.  นิสิตสามารถกำหนดปัญหาทางวิศวกรรม และบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมและการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการแก้ปัญหาในสาขาวิชาด้วยระเบียบวิธีวิจัยได้ โดยคำนึงถึงผลกระทบของการดำเนินการและจริยธรรมในวิชาชีพ
     2.  นิสิตสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถเพยแพร่และโต้แย้งทางวิชาการภายไต้กรอบจริยธรรมทางการวิจัยและวิชาชีพได้

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2
                        หมวดวิชาบังคับ                    15 หน่วยกิต
                        หมวดวิชาเลือก                       9 หน่วยกิต
                        วิทยานิพนธ์                        12 หน่วยกิต

ดาวโหลดหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร พ.ศ. 2560