ชื่อหลักสูตร               

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย:     วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Master of Engineering (Mechanical Engineering)
อักษรย่อภาษาไทย:        วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:    M.Eng. (Mechanical Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว                                    36  หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า      36  หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการปกติ

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

30,000 บาทต่อภาคการศึกษา      

เกณ์การรับเข้าศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มี 2 แบบ ซึ่งก็คือ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 โดยแผน ก แบบ ก 1 จะเน้นทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ขณะที่แผน ก แบบ ก 2 มีทั้งรายวิชาและวิทยานิพนธ์ โดยทั้ง 2 แบบจะใช้เวลาเรียนตามหลักสูตร 2 ปี คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เป็นดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 4 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
  3. ถ้าไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. ต้องมีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

þ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
      ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
þ  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ….7/2561……………วันที่…24……..  เดือน…กรกฎาคม…….    พ.ศ. ..2561……
þ  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ….16/2561…….วันที่….16…….  เดือน…สิงหาคม……    พ.ศ. ….2561………

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

วิศวกรเครื่องกล ผู้ประกอบการ อาจารย์ นักวิชาการ หรือ นักวิจัย


ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล มีทักษะด้านการดำเนินการวิจัย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการวินิจฉัยปัญหา การแก้ไขปัญหา และการจัดการกับข้อโต้แย้งและวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
2) มีความรู้ มีความเข้าใจ รวมถึงมีความสามารถประยุกต์และการทำวิจัย โดยใช้หลักการทางทฤษฎีที่สำคัญในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลอย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่จะมีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีในการจัดการทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างมีระบบ ใช้ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาได้และสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอได้ สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาแนวคิดใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์
4) สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ด้วยตัวเอง สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตัวเองและสามารถประเมินตัวเองได้ วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ รวมทั้งแสดงความเป็นผู้นำเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานเป็นกลุ่ม
5) มีทักษะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล เพื่อสรุปสาระสำคัญและสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือและการคัดกรองทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงสามารถตีความหมายของผลลัพธ์ของปัญหาด้านวิศวกรรมและสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำเสนอต่อบุคลากรในวงการวิชาการและวิชาชีพให้เข้าใจได้

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs)

1.  นิสิตสามารถกำหนดปัญหาทางวิศวกรรม และบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมและการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการแก้ปัญหาในสาขาวิชาด้วยระเบียบวิธีวิจัยได้ โดยคำนึงถึงผลกระทบของการดำเนินการและจริยธรรมในวิชาชีพ
2.  นิสิตสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถเพยแพร่และโต้แย้งทางวิชาการภายไต้กรอบจริยธรรมทางการวิจัยและวิชาชีพได้


โครงสร้างหลักสูตร

1) แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาบังคับ                                                        ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์                                                   36      หน่วยกิต

2) แผน ก แบบ ก 2     
หมวดวิชาบังคับ                                             6        หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า                           18      หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์                                                   12      หน่วยกิต

ดาวโหลดหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร พ.ศ. 2561