รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ)ประจำปีการศึกษา 2559

(หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2559)

รายการ วัน / เวลา เวปไซต์ / สถานที่
1. ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร กรอกใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 24 พฤษภาคม –20 มิถุนายน 2559 http://www.eng.buu.ac.thโอนเงินผ่านธนาคารมาที่เลขบัญชี:386-0-37451-6

ชื่อบัญชี: คณะวิศวกรรมศาสตร์

            มหาวิทยาลัยบูรพา

ธนาคาร : กรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน

2. ยื่นหลักฐานยืนยันคุณสมบัติ -กรณียื่นเอกสารด้วยตนเอง24 พฤษภาคม –20 มิถุนายน 2559  (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00–20:00 น.  เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9:00 – 16:00 น.) สำนักงานคณบดี ชั้น 3อาคารเกษม จาติกวณิชคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

– กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์เอกสารต้องถึงมหาวิทยาลัยบูรพาภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ส่ง EMS ด่วนพิเศษมาที่“สำนักงานคณบดี ชั้น 3อาคารเกษม จาติกวณิช

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพาเลขที่ 169

.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข

.เมือง จ.ชลบุรี 20131”

พร้อมทั้งระบุบนหน้าซองว่า

“สมัครปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)”

3. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 27 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  หรือที่ http://www.eng.buu.ac.th
4. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 2 กรกฎาคม 2559เวลา 9:00 – 16:00 น. ชั้น 2 อาคารเกษม จาติกวณิชคณะวิศวกรรมศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
5. ประกาศผลขั้นสุดท้าย 8 กรกฎาคม 2559 http://www.eng.buu.ac.th
6. รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 13 – 14 กรกฎาคม 2558 รายงานตัวออนไลน์http://smartreg.buu.ac.th

หมายเหตุ            ปฏิทินการคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้