BUU-TCAS66 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TCAS66 รอบ Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับทั้งสิ้น 8 โครงการ ดังนี้

  • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
  • โครงการเพชรตะวันออก TCAS
  • โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) TCAS
  • โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
  • โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง
  • โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
  • โครงการ สอวน. (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์)
  • โครงการ วมว. (โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย)

รอบ Portfolio จะเน้นคนที่มีความสามารถที่โดดเด่นใช้แฟ้มผลงาน ไม่มีการสอบวัดความรู้ เชิงวิชาการ หรือ สอบปฏิบัติ แต่อาจใช้ คะแนนวัดความถนัด TGAT, TPAT และ GPAX โดยสามารถศึกษารายละเอียดแต่ละโครงการได้ดังภาพแนบ
.
สาขาที่เปิดรับ
• วิศวกรรมเคมี
• วิศวกรรมเครื่องกล
• วิศวกรรมไฟฟ้า
• วิศวกรรมโยธา
• วิศวกรรมวัสดุ
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
• วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
• วิศวกรรมอุตสาหการ
.
ข้อมูลและคุณสมบัติทั่วไป
จำนวนหน่วยกิต กลุ่มสาระขั้นต่ำ : วิทยาศาสตร์ 18 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต
.
ประเภทความสามารถที่สามารถใช้สมัครได้
• ด้านกีฬา
• ด้านศิลปะ
• ด้านดนตรี-ขับร้อง
• ด้านนาฏศิลป์-การแสดง
• ด้านวิชาการ
• Pre-buu (ด้านวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีจัดกิจกรรมนี้ในอนาคต
.
ผลงานที่ได้รับกตามระดับที่สามารถใช้สมัครได้
• ระดับเขต
• ระดับภาค
• ระดับประเทศ
• ระดับนานาชาติ
.
ปฏิทินการรับสมัคร
ลงทะเบียน TCAS: 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
รับสมัคร: 24 พ.ย. 65 – 18 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: 25 ม.ค. 66
สอบสัมภาษณ์ (อาจใช้ 1 วัน): 28-29 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์: 7 ก.พ. 66
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์: 7-8 ก.พ. 66
สละสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์: 9 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: 10 ก.พ. 66
รายงานตัวออนไลน์: 15-16 ก.พ. 66
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่: 27-30 มิ.ย. 66
เปิดภาคเรียน: 1 ก.ค. 66
.
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
http://regservice.buu.ac.th/

รายละเอียดหลักสูตร
https://eng.buu.ac.th/undergraduate-curriculum/