กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละรอบการรับ และสมัครออนไลน์ ที่ http://regservice.buu.ac.th

🚨 ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา TCAS 2564 🚨

ช่วงเวลาการรับสมัคร
❎ รอบ 1 Portfolio 5-19 มกราคม 2564
❎ รอบ 2 โควตา 1 มีนาคม – 21 เมษายน 2564
❎ รอบ 3 รับตรงร่วมกัน 7 – 15 พฤษภาคม 2564
✅ รอบ 4 Admission 3 – 9 มิถุนายน 2564
.
🎓 ศึกษาระเบียบการสมัครได้ที่ 🎓
http://regservice.buu.ac.th/
.
🎓เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่ 🎓
https://e-admission.buu.ac.th/
.
🔰 รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 🔰
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี https://bit.ly/3gHKhVd
• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ https://bit.ly/3dYTMxD
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา https://bit.ly/3aHpf5d
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล https://bit.ly/3gGQXTG
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า https://bit.ly/3aKcbMF
• สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ https://bit.ly/2QGkNwO
• สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม https://bit.ly/3gLNaVg
• สาขาวิชาวิศวกรรมสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร https://bit.ly/3nwRuJ9
.
🚨หมายเหตุ🚨 ทุกหลักสูตรเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ (ไม่มีหลักสูตรที่เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์)
.
🔰 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 🔰
⭕ www.eng.buu.ac.th
https://www.facebook.com/BuraphaEngineering
⭕ Line : Engineering BUU
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ.ชลบุรี 20131
.

TCAS64 #ENGBUU #GearBurapha #FacultyOfEngineering #BuraphaUniversity