ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Chemical Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน CWIE
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 2/2564 วันที่………17………. เดือน….มีนาคม……. พ.ศ. …..2564……
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 2/2564 วันที่……….8……… เดือน….เมษายน…….. พ.ศ. ….2564……….


ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2566


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

  1. วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นองค์กรของเอกชนและราชการ เช่น วิศวกรเคมี วิศวกร กระบวนการผลิต วิศวกรโครงการ วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรความปลอดภัยกับงานสิ่งแวดล้อม วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรฝ่ายขาย เป็นต้น
  2. นักวิจัยฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี
  3. นักวิชาการรับราชการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี
  4. ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างวิศวกรเคมี ที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติสามารถคิดวิเคราะห์และคิดเชิง สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ท างานเป็นทีม เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี และเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมโลกและการประกอบวิชาชีพในศตวรรษที่ 21


ความสำคัญของหลักสูตร

จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ที่มีความต้องการวิศวกรเคมี ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเคมีและยังสามารถประยุกต์ ความรู้ไปทำงานทางด้านพลังงาน ชีวเคมี สิ่งแวดล้อม การเกษตร การแปรรูปอาหารและวัสดุได้ รวมถึงนักวิจัย เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า การผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที หลังจากสำเร็จการศึกษาเพื่อรองรับความเจริญของชาติ เสริมสร้างความสามารถทางด้านการแข่งขันและการ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดทำหลักสูตรนี้ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งทางด้านสังคมและ เศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถใน การบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเคมี และมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ หลักสูตรนี้จะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก (Outcome-based Curriculum) โดยใช้รูปแบบของการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับอุตสาหกรรมและ EEC โมเดล ซึ่งจะทำให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะที่ระบุไว้ใน ปรัชญาของหลักสูตร 


ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO)


ปีที่ 1
1) นิสิตมีจรรยาบรรณ และกล้าหาญทางด้านจริยธรรม โดยตัดสินใจบนพื้นฐานการค านึงถึงผลกระทบของ ผลลัพธ์ทางวิศวกรรม ต่อสังคมโลก สิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
2) นิสิตประยุกต์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเครื่องมือพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้
ปีที่ 2
1) นิสิตสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
2) นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม สืบค้นข้อมูล หาความรู้ใหม่ และการประยุกต์ใช้ได้
3) นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและความรู้ทาง วิศวกรรมทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อก าหนดกรอบความคิดและแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมได้
ปีที่ 3
1) นิสิตสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้นำ และสร้างเป้าหมาย การ วางแผน ทำงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
2) นิสิตสามารถวิเคราะห์ แปลความหมายและสรุปผลจากการข้อมูลการทดลองได้
3) นิสิตสามารถประยุกต์ ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเคมีทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อกำหนดกรอบ ความคิดของหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีได้
ปีที่ 4
1) นิสิตสามารถสร้างความร่วมมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันได้
2) นิสิตสามารถในการพัฒนาและดำเนินการทดลองที่เหมาะสม โดยใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมเคมีในการสรุปผล
3) นิสิตสามารถระบุปัญหา หาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมเคมี และออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทาง วิศวกรรมเคมีตามความต้องการและข้อกำหนดงานโดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาทักษะการชีวิตคุณภาพ 9 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
2.1) หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 44 หน่วยกิต 2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 32 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์
2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 12 หน่วยกิต
2.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต
2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 50 หน่วยกิต
2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร