ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Civil Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

 • ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 • าษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษา รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)
  • เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
  • เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น
 • รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน CWIE
 • รายชื่อหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการทำงาน
  1. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
  2. บริษัท ช. การช่าง จากัด (มหาชน)
  3. บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
  4. บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
  5. บริษัท เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน)
  6. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
  7. บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
  8. บริษัท นันทวัน จากัด
  9. บริษัท แอพพลิแคด จากัด (มหาชน)
  10. บริษัท ทริมเบิล โซลูชั่นส์ เอสอีเอ พีทีอี ลิมิเต็ด เป็นต้น
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 •  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 • สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2564 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2566


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

วิศวกรในหน่วยงานภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กลุ่มอาชีพ 7 สายงานประเภท วิชาการ กลุ่มอาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ)

วิศวกรในหน่วยงานภาคเอกชน
วิศวกรโยธา วิศวกรชลศาสตร์ วิศวกรสารวจ วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรปฐพี วิศวกรการขนส่ง และการจราจร วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างและการบริหาร วิศวกรโครงการ วิศวกรที่ปรึกษา หรือ ผู้ประกอบการในสายงานที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา หรืออื่น ๆ


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อ ปฏิบัติงานในตาแหน่งวิศวกรโยธา หรือตาแหน่งงานอื่น ๆ ที่ใช้ทักษะความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม โยธา


ความสำคัญของหลักสูตร

การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ได้แก่ ระบบหรือบริการ
พื้นฐานที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐ เช่น ถนน ไฟฟ้า น้าประปา ท่าเรือ สนามบิน ระบบขนส่งมวลชน รถไฟ รถ ประจาทาง โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น เพื่ออำนวยสะดวกหรือให้การดาเนินงานของทั้งภาคเอกชน และประชาชนเป็นไปโดยปกติ ระบบหรือบริการพื้นฐาน ดังกล่าวมีงานด้านวิศวกรรมโยธาเข้าไปเกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วิศวกรรมโยธามีความสำคัญต่อการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีการจัดตั้ง “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และทาให้เศรษฐกิจของไทยเติบโต ได้ในระยะยาว โดยในเบื้องต้นรัฐบาลมีแผนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกในวงเงิน
1.5 ล้านล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560-2563) และ 5 แสนล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี ถัดไป (พ.ศ. 2565-2570) โดยมีโครงการที่สำคัญ ดังนี้
– โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
– โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
– โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3
– โครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
– โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
– โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
– โครงการก่อสร้างทางพิเศษและมอเตอร์เวย์
– โครงการพัฒนาเมืองใหม่ 4 แห่ง
การพัฒนาประเทศโดยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้การผลิตบัณฑิตจาก หลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับดาเนินงานดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งต้องการบุคลากรที่มี ความรู้และความสามารถขั้นสูงทางวิศวกรรมโยธาจานวนมาก


ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly Learning Outcomes, YLO)

ปีที่ 1
นิสิตมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งรายวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ได้แก่ รายวิชาเขียนแบบวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม สถิตยศาสตร์สาหรับวิศวกรรมโยธา และศึกษา รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเรียนรู้ศาสตร์ หรือองค์ความรู้ในด้านอื่น ๆ ได้แก่ คุณธรรม และจริยธรรมในการใช้ชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าร่วมสังคม ทักษะการเป็นผู้นาและผู้ ตามที่ดี

ปีที่ 2
นิสิตมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งรายวิชาพื้นฐาน
วิศวกรรม ได้แก่ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุ และชลศาสตร์ เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา การวิเคราะห์โครงสร้าง ธรณีวิทยาสาหรับ วิศวกรโยธา เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิชาฉพาะด้านทางวิศวกรรมโยธาต่อไป และนิสิตยังคงสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจากการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าร่วมสังคม ทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เช่น ทักษะภาษาไทยเพื่อการ อาชีพในสังคมร่วมสมัย โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต หรือกระบวนการคิด เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น เป็นต้น

ปีที่ 3
นิสิตมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรมที่เพียงพอ สำหรับการนำมาประยุกต์ใช้กับรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งวิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่เกี่ยวข้อง กับวิชาชีพโดยตรง เช่น ปฐพีกลศาสตร์ วิศวกรรมขนส่ง อุทกวิทยา การออกแบบคอนกรีตเสริม เหล็ก วิศวกรรมฐานราก วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลศาสตร์ เป็นต้น และนิสิตสามารถเลือก ศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่นิสิตมีความสนใจเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานใน โลกอนาคตได้ และนิสิตสามารถกาหนดปัญหาทางวิศวกรรม พัฒนาการบูรณาการความรู้ที่ศึกษา มาเพื่อการแก้ปัญหา ทั้งการกาหนดขึ้นจากหัวข้อโครงงาน หรือการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการ ร่วมกับการทางาน และนิสิตสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะการทางานจริงทั้งการฝึกงาน การฝึก ประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการทางาน พัฒนาทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาความ เข้าใจในกระบวนการทางาน การสื่อสารและทางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในงานที่ต้อง ดาเนินการให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับทฤษฎี วิธีปฎิบัติ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ปีที่ 4
นิสิตมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรมที่เพียงพอสำหรับการนามาประยุกต์ใช้กับรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งวิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่เกี่ยวข้อง กับวิชาชีพโดยตรง ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างไม้ การออกแบบคอนกรีตอัด แรง วิศวกรรมงานก่อสร้างและการบริหาร การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรม โยธา และนิสิตสามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรม บูรณาการความรู้ที่ศึกษามาในการแก้ปัญหา ทั้ง จากหัวข้อโครงงาน หรือการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการทางาน ให้ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง สอดคล้องกับทฤษฎี วิธีปฎิบัติ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 9 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทางานในโลกอนาคต 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 26 หน่วยกิต
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 48 หน่วยกิต
2.4) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 13 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร