ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Electrical Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 • ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 • ษาที่ใช้  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษา รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
 • ควมร่วมมือกับสถาบันอื่น/หน่ยงานอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน
  • เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
  • เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการและบํารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
 • รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน
  • CWIE
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2564 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2566


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

(1) วิศวกรไฟฟ้า
(2) วิศวกรโรงงาน
(3) วิศวกรโครงการ
(4) วิศวกรที่ปรึกษา
(5) วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า/พลังงาน
(6) ผู้ตรวจสอบพลังงาน
(7) ผู้รับเหมางานระบบ
(8) นักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(9) นักวิชาการในสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตวิศวกรไฟฟ้า ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพและวิชาการที่พร้อมด้วยจริยธรรม และคุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมควบคุม เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยเน้นการสร้างสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ สมัยใหม่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก(EEC) สามารถปฎิบัติงานกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และน้อมนําศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากลมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ความสำคัญของหลักสูตร

จากความต้องการทางภาคอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ประกอบกับ ประเทศไทยได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีความต้องการวิศวกรทางด้านไฟฟ้ากําลัง รวมถึงนักวิจัยเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า การผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจาก สําเร็จการศึกษา เพื่อรองรับความเจริญของชาติ ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ จัดทําและปรับปรุงหลักสูตรนี้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคมและเศรษฐกิจของ ประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้ากําลัง และมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goals) ตามกรอบทิศทาง การพัฒนา ของโลกที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กําหนด


ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO)

ปีที่ 1
1. นิสิตสามารถวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับได้
2. นิสิตสามารถเขียนแบบและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้
3. นิสิตมีทักษะการใช้เครื่องมือกล
4. นิสิตสามารถวิเคราะห์ระบบทางกลได้
5. สามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

ปีที่ 2
1. เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการวัดปริมาณทางไฟฟ้าได้ถูกต้อง
2. วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางไฟฟาได้
3. ควบคุมการทํางานของเครื่องกลไฟฟ้าให้เป็นไปตามความต้องการได้

ปีที่ 3
1. อ่านแบบไฟฟ้าและประมาณการราคาได้
2. ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท.
3. สามารถออกแบบระบบ IoT สําหรับงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้

ปีที่ 4
1. มีทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในอุตสาหกรรมเขตEEC และโครงข่ายไฟฟาอัจฉริยะ
2. สามารถวางแผน ออกแบบเพื่อทําชิ้นงาน/ผลงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า โดยบูรณาการความรู้และทักษะทางวิศวกรรม
3. สามารถปรับตัวในสถานททํางานใหม่ สามารถสื่อสารและทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
4. ทํางานทางวิศวกรรมไฟฟ้าโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและจรรยาบรรณทางวิชาชีพวิศวกร


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    1.1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 9 หน่วยกิต
    1.2) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 หน่วยกิต
    1.3) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทํางานในโลกอนาคต 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
    2.1) วิชาแกน 54 หน่วยกิต
        2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 17 หน่วยกิต
        2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวศวกรรม 37 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
        2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ 38 หน่วยกิต
        2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร