ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
Bachelor of Engineering Program in Embedded System and Electronic Communication Engineering


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Embedded System and Electronic
Communication Engineering)
อักษรย่อภาษาไทย: วศ.บ. (วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Eng. (Embedded System and Electronic Communication
Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 • ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 • ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษา รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)
  •  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
  • เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด
 • รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน CWIE
 •  
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 2/2564 วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 2/2564 วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2566


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

(1) วิศวกรพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Development Engineer)
(2) วิศวกรวิจัยและพัฒนา (Research and Development Engineer)
(3) วิศวกรระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Engineer)
(4) วิศวกรซอฟต์แวร์ฝังตัว (Embedded Software Engineer)
(5) วิศวกรทดสอบระบบฮาร์ตแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware and Software Test Engineer)
(6) นวัตกร (Innovator)
(7) นักประดิษฐ์ (Inventor)
(8) ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) (9) นักวิจัย (Researcher)
(10) ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา (Educational lecturer)


ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตด้านระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและทักษะ ปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้งานตามมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้าง หรือร่วมสร้างนวัตกรรมสนับสนุนสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอันหลากหลายและรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี ดิจิตอล (Digital lifestyle) มีทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ รวมถึงมี คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ มีความกล้าในการชี้นาสิ่งที่ถูกต้องให้แก่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของ มหาวิทยาลัยในการสร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม และชี้นาสังคม


ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ( Embedded system) เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันที่แวดล้อมอยู่รอบตัวเรา โดยแฝงไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ ระบบ โทรคมนาคมสื่อสาร ระบบผลิตและจำหน่ายพลังงาน รวมถึงระบบการผลิตสมัยใหม่ ดังนั้นการพัฒนา เทคโนโลยีสมัยใหม่จำเป็นต้องใช้ระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารเพื่อช่วยควบคุมการทำงานและ ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งจะทวีความสาคัญขึ้นเรื่อย ๆ ตามการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวจึงมี ความสาคัญและจาเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อการเติบโตของผู้บริโภคและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสาหรับประเทศไทยที่มุ่งเป้าสู่ Thailand 4.0 หลักสูตรนี้มีจึงมีความสอดคล้องกับการปรับตัวของ ภาคอุตสาหกรรมไทยจากการรับจ้างผลิตไปเป็นการสร้างนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยหลักสูตร มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างจริงจังเพื่อให้บัณฑิตที่จบมีทักษะและคุณลักษณะตาม ความต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงยังสอดรับกับแผนพัฒนาของประเทศ


ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes: YLO)

ปีที่ 1
1.1 อธิบายหลักการของทฤษฎีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ได้
1.2 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสาหรับระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารได้
1.3 เขียนโปรแกรมสาหรับระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารได้
1.4 มีวินัยและความตรงต่อเวลา

ปีที่ 2
2.1 ออกแบบและสร้างระบบสมองกลฝังตัวที่ทางานแบบอิสระได้
2.2 ออกแบบและสร้างโครงข่ายการสื่อสารระหว่างระบบสมองกลฝังตัวเพื่อทางานแบบ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoTs) ได้
2.3 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและแสดงบทบาทผู้นาหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม

ปีที่ 3
3.1 ออกแบบและสร้างระบบสมองกลฝังตัวเพื่อเพิ่มความสามารถของระบบควบคุมอัตโนมัติได้
3.2 เพิ่มความสามารถของระบบสมองกลฝังตัวด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้
3.3 ค้นคว้าหาความรู้และเสนอแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยตัวเอง

ปีที่ 4
4.1 บริหารโครงการ และวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในกระบวนการออกแบบและสร้างระบบสมองกลฝัง ตัวพร้อมโครงข่ายการสื่อสารได้
4.2 สื่อสารและทางานร่วมกับกับบุคลากรในงานวิศวกรรม และบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล
4.3 สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมและเสนอแผนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
        1.1) วิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 9 หน่วยกิต
        1.2) วิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 หน่วยกิต
        1.3) วิชาเสริมสมรรถนะการทางานในโลกอนาคต 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
        2.1) วิชาแกน 38 หน่วยกิต
        2.2) วิชาเอก 51 หน่วยกิต
             2.2.1) วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
             2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
        2.3) วิชาโครงงาน การฝึกงาน และการฝึกประสบการณ์ 11 หน่วยกิต เชิงบูรณาการร่วมกับอุตสาหกรรม
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 


ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร พ.ศ. 2562  พ.ศ.2564
 • แผนการศึกษา พ.ศ.2562 พ.ศ.2564