ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Environmental Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)    เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ปรับปรุงจาก   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2564 วันที่………8……….  เดือน………มีนาคม……….    พ.ศ. ……2564………….
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 2/2564   วันที่………8……….  เดือน………เมษายน……….    พ.ศ. ……2564………….  

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553  ในปีการศึกษา 2566


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
 2. วิศวกรสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาภาคเอกชน
 3. นักวิชาการดา้ นวิศกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ
 4. นักวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 5. ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ให้ สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์งานได้อย่างเป็นระบบ รู้เท่าทันสถานการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้องค์ ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนงานของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้น ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและการแก้ไขปัญหามลพิษอุตสาหกรรม มีความมุ่งหวังให้ บัณฑิตเป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตที่จบการศึกษา จากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกร ผู้ประกอบการ นักวิชาการหรือนักวิจัย และมีความ พร้อมในการศึกษาต่อขั้นสูงในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ความสำคัญของหลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ล้อมรอบ ด้วยกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมทั้งที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันและที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในอนาคตตามเขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation) เมื่อพิจารณาจาก สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบการ หรือแม้แต่สถาบันการศึกษาล้วนตระหนักดีถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและ ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนเพื่อที่จะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมประเภทต่างๆ ทั้งนี้ ขอบเขตโดยทั่วไปของการจัดการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหาน้ำดื่มน้ำใช้ที่ปลอดภัย การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุมมลภาวะทางอากาศทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร และการจัดการมลภาวะทางทะเล เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตวิศวกร สิ่งแวดล้อมที่สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ รวมถึงการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเข้าสู่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation) อีกด้วย


ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly Learning Outcomes: YLO)

ปีที่ 1
มีความจำทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้
ปีที่ 2
มีความจำ และเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และใช้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมพื้นฐานได้
ปีที่ 3
สามารถประยุกต์ แนวคิด ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้
ปีที่ 4
สามารถเข้าใจ และระบุปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และประยุกต์แนวคิด ความรู้เฉพาะด้านในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงข้อกำหนดทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม ความปลอดภัย มาตรฐานของวิชาชีพ และนำเสนอจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมได้


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

 1. โครงสร้างหลักสูตร1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า          30  หน่วยกิต
  2) หมวดวิชาเฉพาะ                  103  หน่วยกิต
  2.1)  วิชาแกน                                                         46  หน่วยกิต
  2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                 31  หน่วยกิต                                                                                      2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์                15  หน่วยกิต
  2.2)  วิชาเอก                                                           57 หน่วยกิต
  2.2.1)  วิชาเอกบังคับ                                          46  หน่วยกิต
  2.2.2)  วิชาเอกเลือก                                          11 หน่วยกิต
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                   6  หน่วยกิต

ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร