ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)

อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Environmental Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี


การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี


สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น พ.ศ.2562
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2564


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 2. อาจารย์หรือนักวิจัย
 3. ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์งานได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนงานของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมุ่งหวังให้บัณฑิตเป็นผู้มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


ความสำคัญของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยและล้อมรอบด้วยนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบันทุกภาคส่วนมีความตระหนักอย่างมากในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งจากภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหากมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเพียงพอก็สามารถส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ขอบเขตโดยทั่วไปของการจัดการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหาน้ำดื่มน้ำใช้ที่ปลอดภัย การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุมมลภาวะทางอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคาร และการจัดการมลภาวะทางทะเล เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ประกอบด้วยหลากหลายสาขาวิชาชีพในการวิเคราะห์และพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย


ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจะมีคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

 1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 2. สามารถระบุปัญหา สืบค้นทางเอกสาร หาวิธีและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จนได้ข้อสรุปเบื้องต้น โดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
 3. สามารถหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตามความต้องการและข้อกำหนดงานโดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านสังคม ความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
 4. สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล
 5. สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดของเครื่องมือและอุปกรณ์นั้น
 6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานในฐานะผู้นำและผู้ตามได้
 7. สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมวิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การนำเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 8. มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 9. มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
 10. มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
 11. ตระหนักถึงความจำเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต
  1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต
  1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาพื้นฐาน 49 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 28 หน่วยกิต
 3.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต
  3.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับทางวิศวกรรม 43 หน่วยกิต
  3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร