ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Industrial Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษา รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี 
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)
  • เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
  • รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน CIW
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 


สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 2/2564 วันที่17 เดือน….มีนาคม….    พ.ศ. ….2564….
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ ….2/2564…. วันที่…8..  เดือน….เมษายน  พ.ศ. …2564

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2566


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรอุตสาหการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและ ปรับปรุงระบบการผลิตในด้านต่าง ๆ เช่น การเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การวางแผนการผลิต การบ ารุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้น 
 2. วิศวกรอุตสาหการในภาคอุตสาหกรรมการบริการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ การวิเคราะห์ระบบการบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของงานบริการ
 3. ครู อาจารย์ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เพื่อความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ สู่วิศวกรอุตสาหการมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักถึง ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการทำงานเป็นทีม


ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล มาตรฐานวิชาการ ข้อบังคับสภาวิศวกร และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต วิศวอุตสาหการมืออาชีพที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ สื่อสารกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เชี่ยวชาญเทคโนโลยีร่วมสมัย หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งให้เป็นผู้มี คุณธรรมและจริยธรรม


ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO)

ปีที่ 1 สามารถระบุปัญหาและวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ พร้อมทั้ง สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
ปีที่ 2  สามารถระบุปัญหาและวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมพื้นฐานได้
ปีที่ 3 สามารถระบุปัญหาและวิเคราะห์ พร้อมออกแบบระบบช่วยตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการ ผลิตระดับเบื้องต้นได้
ปีที่ 4  สามารถออกแบบวิธีการท างาน พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ประเมินผล การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้ พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
          2.1) วิชาแกน 45 หน่วยกิต
               2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
               2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต
          2.2) วิชาเฉพาะ 59 หน่วยกิต
               2.2.1) วิชาเฉพาะบังคับ 47 หน่วยกิต
               2.2.2) วิชาเลือกทางวิศวกรรม 12 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 


ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร