ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ

Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Materials Engineering)

อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Materials Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

 • ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 • ภาษาที่ใช้  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 • การรับเข้าศึกษา รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)
  • เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
  • เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่นชื่อสถาบัน/หน่วยงาน ที่ร่วมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ ดังเช่น
   • บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
   • บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จำกัด
   • บริษัท ไทยซมมิท พลาสเทค จำกัด
   • บริษัท มาทคอม ไฟเบอร์ จำกัด
   • บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์จำกัด
   • บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
   • บริษัท คลาเรียนท์ พลาสติก แอนด์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
   • บริษัท เทอร์ไบน์แอโร รีแพร์ จำกัด
   • บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด
   • บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด
   • บริษัท ไทรอัมพ์ สตรัคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
   • บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
   • บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
   • บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด เป็นต้น
 • รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน  CWIE

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2564 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2566


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1) วิศวกรวัสดุ (Materials Engineer)
2) วิศวกรการผลิต (Manufacturing Engineer)
3) วิศวกรวิเคราะห์และซ่อมบำรุง (Inspection and Maintenance Engineer)
4) วิศวกรทดสอบวัสดุ (Materials Testing Engineer)
5) นักวิจัย สาขาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ (Researcher in Materials Related Fields)
6) อาจารย์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ (Lecturer in Materials Related Fields)
7) ผู้ประกอบการ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ (Entrepreneur in Materials Related Business)


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่มีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ การวิเคราะห์คุณสมบัติ การพัฒนาสมรรถนะ การผลิต และการบำรุงรักษาวัสดุ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมการผลิตและด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคตะวันออก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามความต้องการกำลังบุคลากรผู้ชำนาญการด้านวัสดุศาสตร์เชิงบูรณาการของประเทศเพื่อพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและการประกอบวิชาชีพในศตวรรษที่ 21


ความสำคัญของหลักสูตร

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและวัสดุ มีความต้องการวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากความต้องการพลังแห่งการสร้างสรรค์วัสดุใหม่ ๆ ที่สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงเทคนิคและกรรมวิธีการผลิตใหม่ ๆ สำหรับวัสดุที่พัฒนาขึ้น และเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุที่จัดตั้งขึ้นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  สามารถบูรณาการและประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งจากในห้องเรียน การสัมมนา การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม และการทำงานโครงงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปใช้ได้จริงในการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี


ความคาดหวังของผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO)

 • ปีที่ 1 นิสิตสามารถประยุกต์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ผนวกรวมกับความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมวัสดุและเครื่องมือเฉพาะทางวิศวกรรม และสามารถปรับตัวเข้าร่วมกับสังคมผ่าน กิจกรรมส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ของหลักสูตรและคณะวิชาได้
 • ปีที่ 2 นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมวัสดุ กระบวนการผลิตเครื่องมือทดสอบเฉพาะทางและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมวัสดุ เลือกสรรวัสดุและออกแบบให้เหมาะสมกับ โจทย์ความต้องการเฉพาะได้ โดยคำนึงถึงผลกระทบและ จริยธรรมในวิชาชีพ และมีทักษะระหว่างบุคคลสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปีที่ 3 นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมวัสดุ สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะ ประยุกต์การจัดการการผลิตและพื้นฐานเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม สามารถใช้งานวัสดุได้อย่างปลอดภัย มีองค์ความรู้ด้านการเสื่อมสภาพ การวิบัติของวัสดุ และการบำรุงรกษา เพื่อประกอบการ ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุและแก้ปญัหาทางวิศวกรรมวัสดุได้ โดยคำนึงถึงผลการะทบและ จริยธรรมในวิชาชีพ รวมถึงการมีทักษะระหว่างบุคคลและทักษะความเป็นผู้นำ สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสทธิภาพ
 • ปีที่ 4 นิสิตสามารถกำหนดปัญหาทางวิศวกรรม บรูณาการความรู้ทางวิศวกรรมและการใช้เครื่องมือ เฉพาะทางในการแก้ปัญหาโจทย์ของสถานประกอบการ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะการทำงานจริงด้วยการใช้ทักษะระหว่างบุคคล เพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย คำนึงถึงผลกระทบของการดำเนินการและจริยธรรมในวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1.1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 9 หน่วยกิต
  1.2) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 หน่วยกิต
  1.3) กลุ่มวิชาที่เสรมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต
  2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 27 หน่วยกิต
      2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 15 หน่วยกิต
      2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต
      2.2.1) กลุ่มวิชาบังคบัทางวิศวกรรม 56 หน่วยกิต
      2.2.2) กลุ่มวิชาโครงงานบรู ณาการ 12 หน่วยกิต
      2.2.3) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่