ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Mechanical Engineering)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 • ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 • ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษา รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)
  • เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น
 • รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน CWIE
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2564 วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุ ณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2566


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

1. วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม องค์การธุรกิจหรือรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ครู อาจารย์ หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.ผู้ประกอบการประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎี และทักษะการ ปฏิบัติงานในด้านการออกแบบ วางแผน วิเคราะห์และควบคุมการทำงานชิ้นส่วนทางกล ระบบทางความ ร้อน และการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สามารถเรียนรู้ด้วย ตนเองได้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล บนพื้นฐานการศึกษาที่มุ่ งผลลัพธ์เพื่อการประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเพื่อ พัฒนาประเทศชาติ


ความสำคัญของหลักสูตร

แนวโน้มอุตสาหกรรมทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยต้องยกระดับประเทศใหม่เพื่อความอยู่รอดและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยการ ยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0” และได้มีการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridors หรือ EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้ประเทศไทย 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาค ตะวันออก โดยได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดให้จังหวัดชลบุรีเป็น 1 ใน 3 จังหวัดนำร่อง ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้จัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งหมด 8 แผน โดยมีแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นหนึ่งในนั้น มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีในพื้นที่เป้าหมาย EEC ถูกกำหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC ภายใต้วิสัยทัศน์ของมห าวิทยาลัยที่ว่า “ขุมปัญญา ตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน” และมีพันธกิจหลักด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ “ดำเนินการจัดการ ศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพ ทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ” สอดรับกับแผนปฏิบัติการของ EEC อีกทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้ “การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต” เป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงเป็นการ ตอบสนองนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ประเทศ ไทย 4.0

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาวิชาพื้นฐานที่สำคัญต่อ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการนำพาอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคประเทศไทย4 .0โดยหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีเป้าหมายในการผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ มีทักษะ
วิชาชีพ สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่าง เป็นระบบ เรียนรู้ด้วยตนเอง สื่อสารและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่ ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี และเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ ใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีที่นำไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน องค์ ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรมยังมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการนำไปต่อ ยอดองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและการประยุกต์มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งสามารถจัดกลุ่มองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลตามลักษณะงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านชิ้นส่วนทางกล ด้านระบบและอุปกรณ์ทางความร้อน และด้านระบบอัตโนมัติ ซึ่งด้านที่ 3 เข้ามามีบทบาทต่องานด้านวิศวกรรมเครื่องกลมากขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมโดย EEC ดังนั้นหลักสูตรจึงมีการปรับปรุงองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติงาน รวมถึงเนื้อหาขององค์ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมที่จะสามารถน ำไปใช้ต่อยอดในองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล เป็นบัณฑิต New skill ที่เพิ่มเติมความรู้และทักษะวิชาชีพด้านระบบอัตโนมัติและ หุ่นยนต์ที่ตอบรับต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ประเทศไทย 4.0


ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ และทักษะ ดังนี้

ชั้นปีที่ 1 สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานได้อย่างมี
ตรรกะ สามารถเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้นได้ สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานเชิงกลของชิ้นส่วนที่หยุดนิ่ง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้นได้
ชั้นปีที่ 2 สามารถแก้ปัญหาพนื้ ฐานเชิงกลของชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว สัมพันธ์กันโดยใช้ทฤษฎีพนฐานที่เกี่ยวข้องได้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตและขึ้นรูปชิ้นส่วนทางกลขั้น พนฐานได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานของระบบและอุปกรณ์ทางความร้อนได้ สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานการวัดและเลือกใช้เครื่องมือวัด ได้อย่างเหมาะสม
ชั้นปีที่ 3 สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานเชิงกลของชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้สามารถออกแบบ วางแผน และเลือกใช้ระบบและอุปกรณ์ทาง ความร้อนให้เกิดประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถอธิบายหลักการ คำนวณ และเลือกใช้อุปกรณ์ทางกล และทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
ชั้นปีที่ 4 สามารถระบุปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก การใช้งานชิ้นส่วนทางกลได้สามารถดำเนินการวางแผนในการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ทาง ความร้อนได้ สามารถตรวจสอบ ประเมิน และวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการ บริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการระบบเชิงกล ระบบไฟฟ้าและการเขียน โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม สามารถสื่อสารและนำเสนอกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมในฐานะสมาชิกหรือผู้นำและมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
        1.1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 9 หน่วยกิต
        1.2) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 หน่วยกิต
        1.3) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
        2.1) วิชาแกน 45 หน่วยกิต
              2.2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ 17 หน่วยกิต วิทยาศาสตร์
              2.2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 28 หน่วยกิต
        2.2) วิชาเอก 59 หน่วยกิต
              2.2.1) วิชาเอกบังคับ 41 หน่วยกิต
              2.2.2) วิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


ดาวโหลดเอกสารหลักสูตร