ประกาศรับสมัคร โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะส่งเสริมนักเรียนเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ในโครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา โควตานักเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ที่สำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 ทุน โดยคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของทุน มีดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.)
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย (พิจารณาจากหนังสือรับรอง)
 3. ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้
 4. ไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง (สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 6. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการได้รับทุนสนับสนุนที่มีรูปแบบเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น
 7. ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพามาก่อน

รูปแบบของทุน
ทุนการศึกษาที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมไปถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน ตลอดทั้งหลักสูตรตามแผนการศึกษา ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้

 • ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิต
 • ค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนิสิต
 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
 • ค่าบำรุงคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ค่าบำรุงหอสมุด
 • ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต
 • ค่าบำรุงกีฬา
 • ค่าบำรุงระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 • ค่าลงทะเบียน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพนิสิต
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน (ระยะเวลา 10 เดือนต่อปี)
 • ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา คนละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี

จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน
ระยะเวลาการให้ทุน 4 ปีการศึกษาตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษาปกติ จำนวนไม่เกิน 50 ทุน โดยแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา จำนวนสาขาวิชาละไม่เกิน 10 ทุนได้แก่

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ชั้น 3 อาคารเกษม จาติกวณิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ. ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 0-3810 2222 ต่อ 3321
โทรสาร 0-3874 5806
http://www.eng.buu.ac.th/