อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับรางวัลในงาน “WE ARE TOGETHER” ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเข้ารับรางวัลในงาน “WE ARE TOGETHER” ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย จากผลงานการอุทิศตนในการศึกษา วิจัย ตลอดจนสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โดยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “WE ARE TOGETHER” ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งรางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาการแพทย์ สาขาธุรกิจ สาขาการศึกษาและเทคโนโลยี และสาขาบุคคลผู้ทำประโยชน์ โดยจัดพิธีมอบรางวัลขึ้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
(ภาพ/ข้อมูล: ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)