การบรรยายสาธารณะเรื่อง “วิกฤตหรือโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ ผ่านกาลเวลาอดีต-ปัจจุบัน-สู่อนาคต ทางด้านระบบสมองกลฝังตัว, IOT และ AI เพื่อเป็นเทคโนโลยีรากฐานการพัฒนาที่แท้จริงของประเทศ” โดย รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์

👷‍♂️📢 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบรรยายสาธารณะเรื่อง “วิกฤตหรือโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ ผ่านกาลเวลาอดีต-ปัจจุบัน-สู่อนาคต ทางด้านระบบสมองกลฝังตัว, IOT และ AI เพื่อเป็นเทคโนโลยีรากฐานการพัฒนาที่แท้จริงของประเทศ” โดยมี รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 ณ ห้อง M608 ชั้น 6 อาคารเกษม จาติกวณิช (ผ่านระบบ ZOOM Meeting) 👷‍♂️
.
👉👉 การบรรยายสาธารณะดังกล่าว เป็น 1 ใน 67 เรื่อง ของโครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th Anniversary 67 Public Lectures ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการแสดงจุดยืนในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก (Wisdom of the East)”

✔✔ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ปีนี้มหาวิทยาลัยครบรอบการก่อตั้ง 67 ปี 🙂🙂

📣📣 พบกับหัวข้อบรรยายที่หลากหลาย 67 เรื่อง 67 รส ที่น่าสนใจ ครอบคลุมทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และประเด็นที่อยู่ในกระแสทั้ง SDGs อุตสาหกรรมยุคใหม่ การพัฒนาพื้นที่ตะวันออก อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 👍👍 ในการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th Anniversary 67 Public Lectures ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2565
✅ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/67Publiclecture_regis 📌📌
😀😀 ตรวจสอบรายละเอียดหัวข้อการบรรยายเพิ่มเติมที่ http://service.buu.ac.th/index.php/67public_lectures/
🎥🎥 รายละเอียดกำหนดการและลิงก์การบรรยายทั้งหมด https://bit.ly/67Publiclecture_Schedule-Link

67thAnniversary #67PublicLectures #WisdomoftheEast #BUU #BUUENG