โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสายอาชีพวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จำนวน 37 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวต้อนรับ และแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยรวม หลังจากเสร็จสิ้นแล้วมีกิจกรรมแนะนำหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 4. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมสมองกลฝังตัว

ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแนะนำหลักสูตรเรียบร้อยแล้วได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะ ดังนี้

 • ศูนย์ AIC ชั้น 1 อาคารเกษม จาติกวณิช
 • ศูนย์ EEC Automation park
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวณิช
 • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล