วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล อนุรักษ์ความเป็นไทย และให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการทางศาสนาเรียบร้อยแล้ว เป็นพิธีการประกาศรางวัลบุคลากรดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 และปิดท้ายด้วยการบรรยายพิเศษจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อ “28 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรียนรู้ พัฒนา เพื่อเติบโต