รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2564
.
🎉รายนามบุคลากรดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์🎉
⭕ บุคลากรดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ ⭕
🏆 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติ พันธวณิช

⭕ บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ⭕
🏆 รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ศรีวิริยรัตน์


.
⭕ บุคลากรดีเด่นด้านการบริการวิชาการ ⭕
🏆 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์

⭕ บุคลากรดีเด่นด้านการพัฒนานิสิต ⭕
🏆 ดร. พิศักดิ์ เจิมประยงค์


.
⭕ บุคลากรดีเด่นด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม ⭕
🏆 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ

⭕ บุคลากรสนับสนุนวิชาการผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ⭕
🏆 คุณนพรัตน์ เป้าอารีย์
🏆 คุณอารีรัตน์ พึ่งเย็น
🏆 คุณอรุณี ชูแสงโรจน์
🏆 คุณลัดดา รักจรรยาบรรณ
🏆 คุณวาสนา พูลผล

⭕ หลักสูตรดีเด่น ⭕
🏆 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


.
⭕ บุคลากรดีเด่น Popular vote (สายวิชาการ) ⭕
🏆 ดร. ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์


⭕ บุคลากรดีเด่น Popular vote (สายสนับสนุนวิชาการ) ⭕
🏆 คุณสุชาติ สวยทอง


.
⭕ บุคลากรดีเด่น Dean’s Award ⭕
🏆 คุณรุจิภาส เชื้อจง
🏆 คุณจตุรงค์ เสมอวงษ์
🏆 รองศาสตราจารย์วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
🏆 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนา สันทัสนะโชค
🏆 ดร. พิศักดิ์ เจิมประยงค์
🏆 ดร. ทนงศักดิ์ เทพสนธิ
🏆 หน่วยทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธา