วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา 8 กรกฎ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรัตนบูรพา ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดของมหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2565 ดังรายนามต่อไปนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร. แดง แซ่เบ๊ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัลรัตนบูรพา สาขาการวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานอันเกิดจากความตั้งใจ ทุ่มเท ให้กับการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก เป็นประโยชน์แก่วงการวิชาการ และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ประจักษ์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลรัตนบูรพา สาขาการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น (การประดิษฐ์คิดค้น) จากผลงานการพัฒนานวัตกรรมที่มีผลกระทบสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิดเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างกว้างขวาง
  3. คุณปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2565 “ด้านบริหารธุรกิจ” ซึ่งคุณปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพา