ขั้นตอนการลาป่วย (กรณีนิสิตติดโควิด)

  1. หากนิสิตพบว่ามีผลตรวจ ATK เป็นบวก ให้ติดต่อเพื่อขอรับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่มีสิทธิฯ หรือติดต่อ @buucovidhotline
  2. แจ้งขอหนังสือนำเพื่อลาผ่าน google form ดังลิงก์แนบ หรือ Scan QR https://forms.gle/DRUt7ce9t1S1uv6K8 พร้อมแนบใบรับรองแพทย์หรือภาพถ่ายคำแนะนำจาก @buucovidhotline หรือผล ATK อย่างใดอย่างหนึ่ง
  3. คณะจัดทำหนังสือนำเพื่อลาและส่งให้นิสิตทางอีเมล @go.buu.ac.th ให้นิสิตนำไปแนบประกอบกับอีเมลแจ้งผู้สอน เพื่อขอลา