ประกาศรับสมัครนิสิต ป. ตรี ภาคปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการพิเศษ

คณะวิศกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ป. ตรี ภาคปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการพิเศษ จำนวน 3 สาขา ได้แก่

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (Civil and Infrastructure Engineering)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Engineering) *หลักสูตรนี้เกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

 • เปิดรับสมัครเป็นปีที่สอง
 • สอนเป็นภาษาอังกฤษ เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ
 • ใช้การเรียนการสอนแบบ Problem/Project based learning (PBL)
 • ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 60,000 บาท
 • มีการสอนปรับพื้นภาษาอังกฤษก่อนเรียนและระหว่างเรียน
 • สอนโดยอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ http://www.eng.buu.ac.th/ep

ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวโหลด ระเบียบการและใบสมัคร หรือที่ http://www.eng.buu.ac.th
 • หมดเขตรับสมัคร 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
 • ค่าสมัคร 500 บาทโอนเข้าบัญชี
 • ผู้สมัครต้องมาทำการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 9:00 – 15:00 น.
 • การคัดเลือกจะพิจารณาจาก คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คะแนน GAT/PAT
 • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

 

รายการ วัน / เวลา เวปไซต/ สถานที่
1. ดาวนโหลดระเบียบการ สมัคร กรอกใบสมัครและ ชําระเงินคาสมัคร 22 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2559 http://www.eng.buu.ac.th โอนเงินผานธนาคารมาที่
เลขบัญชี: 386-0-37451-6 ชื่อบัญชี: คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ธนาคาร: กรุงไทย สาขา แหลมทอง บางแสน
2. ยื่นหลักฐานยืนยันคุณสมบัติ – กรณียื่นเอกสารดวยตนเอง
22 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2559 (จันทร-ศุกร เวลา 9:00 – 20:00 น. เสาร-อาทิตย เวลา 9:00 – 16:00 น.) **หมายเหตุ ยกเวน วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559
สํานักงานคณบดี ชั้น 3 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
– กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย
13 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2559 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย)
สง EMS ดวนพิเศษมาที่ “สํานักงานคณบดี ชั้น 3 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131” พรอมทั้งระบุบนหนาซองวา “สมัครปริญญาตรีวศบ. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)”
3. ประกาศชื่อผูมีสิทธิ สอบขอเขียน (ภาษาอังกฤษ) และ สอบสัมภาษณ(เปนภาษาอังกฤษ) 8 กรกฎาคม 2559 www.eng.buu.ac.th
4. สอบขอเขียน (ภาษาอังกฤษ) และ สอบสัมภาษณ(เปนภาษาอังกฤษ) 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 9:00 – 16:00 น. หองประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร
5. ประกาศผลขั้นสุดทาย 20 กรกฎาคม 2559 หองประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร
6. รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปน นิสิต 28 กรกฎาคม 2559 รายงานตัวออนไลน http://smartreg.buu.ac.th