ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

วันที่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 2 กรกฎาคม 2559
ตรวจร่างกาย : เวลา : 09.00 – 12.00 น. สถานที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
สอบสัมภาษณ์ : เวลา: 13.00 – 16.00 น. สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกเกษม จาติกวณิช ห้องประชุม 2 ชั้น 2

โปรดนำใบเสร็จ และบัตรประจำตัวประชาชน มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

หมายเหตุ

  • ต้องตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (อาคารศรีนครินทร์) ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
  • ในการตรวจร่างกายผู้เข้ารับการตรวจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงินประมาณ 500 บาท

******ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้าสอบสัมภาษณ์และรายงานตัว ในวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้ ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครเข้าเป็นนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา