ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

กำหนดการรายงานตัวออนไลน์

วัน รายการปฏิบัติ
13-14  กรกฏาคม  2559
(13 ก.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)
–  กรอกข้อมูลและจองหอพักที่ http://smartreg.buu.ac.th
–  พิมพ์เอกสารจากระบบ
13-14  กรกฏาคม  2559 ชำระเงินที่ธนาคาร  แล้วเก็บเอกสารการชำระเงินไว้กับตัวเอง  ไม่ต้องส่งให้มาวิทยาลัย
13-14  กรกฏาคม  2559 –  ส่งเอกสารมาที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา
–  ตรวจสอบข้อมูลหอพัก  การชำระเงิน  และการส่งเอกสารผ่านทางเว็บไซต์

หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมการรายงานตัว  ตรวจสอบที่  http://reg.buu.ac.th  เมนู “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”

กรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่รายงานตัวตามขั้นตอนดังกล่าวและชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในวันที่กำหนด  จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต