ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) นั้น บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เรียงลําดับตามเลขที่สมัคร ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
1 59515001 นายปาณัสม์  อุปละ
2 59515002 นายกีรติกานต์  ชมภู่ทอง

กําหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2559

สอบข้อเขียน : เวลา : 09.00 – 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ : เวลา : 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกเกษม จาติกวณิช สํานักงานคณบดี ชั้น 3

โปรดนําใบเสร็จ และบัตรประจําตัวประชาชน มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนดไว้ ผู้ไม่มาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครเข้าเป็นนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศผลครั้งสุดท้ายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2559 http://www.eng.buu.ac.th