ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) นั้น บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและคำชี้แจงการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธ์การเข้าศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
1 59515001 นายปาณัสม์  อุปละ
2 59515002 นายกีรติกานต์  ชมภู่ทอง

กำหนดการรายงานตัวออนไลน์

วัน รายการปฏิบัติ
28  กรกฏาคม  2559 –  กรอกข้อมูลและจองหอพักที่ http://smartreg.buu.ac.th
–  พิมพ์เอกสารจากระบบ
28  กรกฏาคม  2559 ชำระเงินที่ธนาคาร  แล้วเก็บเอกสารการชำระเงินไว้กับตัวเอง  ไม่ต้องส่งให้มาวิทยาลัย
28-29 กรกฏาคม  2559 ส่งเอกสารมาที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา
1 สิงหาคม 2559 ตรวจสอบข้อมูลหอพัก  การชำระเงิน  และการส่งเอกสารผ่านทางเว็บไซต์

หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมการรายงานตัว  ตรวจสอบที่  http://reg.buu.ac.th  เมนู “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”

กรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่รายงานตัวตามขั้นตอนดังกล่าวและชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในวันที่กำหนด  จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต