หารือการสร้างความร่วมมือกับ บริษัทเบต้า เอ็นเนอร์ยี่โซลูชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ดร.สิริกานดา นวลแสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคณะทำงาน บริษัทเบต้า เอ็นเนอร์ยี่โซลูชั่น จำกัด เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อแนะนำบริษัท และหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย ร่วมกันในอนาคต ซึ่งบริษัทเบต้า เอ็นเนอร์ยี่โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย แบตเตอรี่ และออกแบบแบตเตอรี่แพ็คสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า และ ระบบกักเก็บพลังงานสำรองไฟฟ้า