คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้แก่คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบดอกได้แสดงความยินดีให้แก่คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น หาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2564 ในงาน BUU Researcher Day ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รายนามนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ไดร้บรางวัลนักวิจัยดีเด่น

ทีมนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงด้านการวิจัย ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
 • รองศาสตราจารย์วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
ทีมนักวิจัย BUU Research Role Model ทีม นักวิจัย WURI มหาวิทยาลัยบูรพา
การจัดอันดับ TOP 50 Crisis Management โดย World’s Universities with Real Impact (WURI)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ ครุกิจโกศล
 • รองศาสตราจารย์วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการ citation สูงที่สุด
(Top10) ปี 2016-2021
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
ทีมนักวิจัย Top10 ที่มีค่า H-index สูงสุดของมหาวิทยาลัยบูรพา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชาลี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
 • ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ
ทีมนักวิจัย Top 10 ที่ตีพิมพ์สูงสุดของมหาวิทยาลัยบูรพา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2563
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ดาวรุ่ง ผู้ตีพิมพ์บทความวิจัยที่อยู่ใน Q1/Q2 สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2563
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
รางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นใหม่ ผู้ตีพิมพ์บทความวิจัยที่มีค่าดัชนีผลกระทบและ Journal H-index สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2563
 • รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2564
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นกลาง ผู้ตีพิมพ์บทความวิจัยที่อยู่ใน Q1 สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2564
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชาลี
รางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นพี่ ผู้ตีพิมพ์บทความวิจัย ที่อยู่ใน Q1 สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2564
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ดาวรุ่ง ผู้ตีพิมพ์บทความวิจัยที่มีค่าดัชนีผลกระทบสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2564
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
รางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นกลาง ผู้มีผลงานจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวนสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2564
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย
รางวัลพิเศษของกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
นักวิจัยที่ได้ทุนวิจัยภายนอก จำนวนงบประมาณสูงสุด 3 กลุ่ม สาขาวิชา จากระบบฐานข้อมูลวิจัย e-research
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
รางวัลขอบคุณพิเศษ จากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
 • ดร.เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ดงบัง
 • ดร.อมรชัย ใจยงค์