โครงการอบรมการออกแบบระบบงาน (work System Design)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการออกแบบระบบงาน (work System Design) ให้กับบุคลากรสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการกระบวนการออกแบบ ปรับปรุงการทำงานของงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายในงานได้มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ Custom Journey, การปรับปรุงกระบวนงาน และ การเขียนกระบวนงาน โดยมีดร. ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์การ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการฝึกปฏิบัติ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง M802 และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 อย่างเคร่งครัด