คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท แอดวานซ์เมทัลเซอร์วิส จำกัด และบริษัท ชีคิว SHEQ ได้ร่วมกัน ออกแบบและติดตั้งระบบหอผู้ป่วยโควิด 19 ให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2464 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธี เปิดหอผู้ป่วยโควิด19 แม่และเด็ก ที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท แอดวานซ์เมทัลเซอร์วิส จำกัด และบริษัท ชีคิว SHEQ ได้ร่วมกัน ออกแบบและติดตั้งระบบหอผู้ป่วยโควิด 19 ให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประกอบด้วย
-หอผู้ป่วยโควิด19 ความดันลบ จำนวน 4 ห้องรวม ขนาด 32 เตียง
-ห้องแยกโรค ความดันลบ 1 ห้อง 1 เตียง
-ห้องน้ำคนไข้ความดันลบ 1 ห้อง
-ห้องทิ้งปฏิกูลคนไข้ความดันลบ 1 ห้อง
-ห้องสะอาด ความดันบวก 2 ห้อง สำหรับเป็นห้องปฏิบัติงานของ บุคลากรทางการแพทย์
-ห้องถอดชุด PPE ดูดกรองเชื้อด้วย HEPA filter
-ห้องชำระร่างกายบุคลากรหลังถอดชุดปนเปื้อน
-ห้องสะอาดในการเปลี่ยนชุด
-เส้นทางสะอาด|เส้นทางปนเปื้อน แยกชัดเจน
-เส้นทางส่งคนไข้ และอาหารคนไข้

ระบบหอผู้ป่วยโควิด 19 นี้ได้ถูกกำหนดแนวทางออกแบบและติดตั้งระบบระบายอากาศ ห้องต่างๆภายในหอผู้ป่วย เส้นทางบุคลากรทางการแพทย์ เส้นทางผู้ป่วย และเส้นทางปนเปื้อน โดย ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ หัวหน้าโครงการตู้ความดันลบเพื่อผู้ป่วยภาคตะวันออกและทั่วประเทศ ผู้ประดิษฐ์หลักเครื่องดูดกรองอากาศติดเชื้อชนิดส่งลมออกทางตรง ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัยบูรพา ติดตั้งเครื่องดูดกรองอากาศติดเชื้อสนับสนุนการผลิต จำนวน 18 เครื่อง

โดยโครงการตู้ความดันลบเพื่อผู้ป่วยโควิด 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลิตตัวเครื่องและระบบควบคุมโดย ทีมงานจิตอาสา บุคลากรและศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท แอดวานซ์เมทัลเซอร์วิส จำกัด ร่วมผลิตตัวถังเครื่อง โดยมีการสนับสนุนการทดสอบการรั่ว HEPA Installation leak test ตามมาตรฐาน clean room ISO14644-3 ทุกเครื่อง โดย บริษัท ชีคิว SHEQ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีคุณอภิชาติ คุ้มภัย คุณอิทธิพงศ์ ทิวะเจริญวงศ์ ทีมวิศวกร ศิษย์เก่า วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมออกแบบติดตั้งระบบท่อลมและควบคุมงานติดตั้ง