เปิดรับนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น ระยะเวลา 5 วัน ในความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน (Gistda, Senior Aerospace (Thailand) Co., Ltd. และ Lenso Aerospace Co., Ltd.)

เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 10 คน สาขาวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น ระยะเวลา 5 วัน
ในความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ
Gistda สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
Senior Aerospace (Thailand) Co., Ltd.
Lenso Aerospace Co., Ltd.

ร่างกำหนดการกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานจำนวน 5 วัน โดยนิสิต 10 คน จะถูกจัดเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
นิสิตกลุ่มที่ 1 จำนวน 5 คน เข้าฝึกปฏิบัติงานกับ บริษัท Senior Aerospace (Thailand) Co., Ltd.
นิสิตกลุ่มที่ 2 จำนวน 5 คน เข้าฝึกปฏิบัติงานกับ บริษัท Lenso Aerospace Co., Ltd.

นิสิต/นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้และรับการสนับสนุนต่าง ๆ ดังนี้
1) Gistda สนับสนุนเงิน วันละ 2,000 บาท ตลอดระยะเวลา 5 วัน รวมเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท/คน
2) กำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่าง มกราคม 2022 (รอกำหนดวันที่แน่นอน)
3) เนื้อหาการฝึกปฏิบัติเรื่องเครื่องมือการผลิตทางโลหะ
4) ใช้ภาษาไทยในระหว่างการฝึกปฏิบัติ
5) ไม่มีเกณฑ์/ข้อกำหนดทักษะหรือองค์ความรู้ สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ นิสิต/นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้

นิสิต/นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมข้อมูลการศึกษา (Resume) ภาษาไทย
เพื่อสมัครโดยตรงไปยัง Email: laurentm@eng.buu.ac.th และ kittigorn@gistda.or.th