ขอเชิญบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาคณะฯ

📌คณบดีและคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาคณะฯ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 เป็นต้นไป ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา