คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบปะบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาพบรรยากาศ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบปะบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคณะฯ วันที่ 6 ตุลาคม 2565