การพัฒนาหลักสูตรและการดำเนินการหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรและการดำเนินการหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ” ให้แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา มินยง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมี ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณาจารย์เข้าใจหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) คณาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกับสถานประกอบการ สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงานของบัณฑิต
ที่จบการศึกษาในหลักสูตรได้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 802 ชั้น 8 ตึก M คณะวิศวกรรมศาสตร์