มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform : CDDPX )

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2565 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform : CDDPX ) ระหว่างบริษัท เอไอแอดร์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARVกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยการผลักดันโดย ฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ต้องการดึงภาควิชาการ จากมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาในแต่ละพื้นที่มาประกอบโดยมีมหาวิทยาลัยที่อยู่แต่ละภาคตั้งแต่ภาคใต้คือสงขลานครินทร์ ภาคเหนือคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกคือมหาวิทยาลัยบูรพาและภาคอีสานคือมหาวิทยาลัยขอนแก่น การประกบกันระหว่างชุดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคจะทำให้เกิดการขับเคลื่อน นวัตกรรมในระดับท้องถิ่นเพื่อยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยข้อมูลความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ

นอกจากนี้ไม่มีเฉพาะมหาวิทยาลัย 5 มหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังมีหน่วยงานระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa ซึ่งเป็นหน่วยที่ขับเคลื่อนในเชิงของนโยบายเรื่องของเทคโนโลยีประกบกับ  ภาคเอกชนที่เป็นรัฐวิสาหกิจคือบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ จำกัด หรือ ARV  เข้ามาร่วมดำเนินการ เพื่อยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยชุดข้อมูลความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ

“เป้าหมายที่เราวางไว้ชัดเจนก็คือว่าอยากจะให้ทุกเมืองเป็นเมืองอัจฉริยะน่า อยู่หมายถึงเมืองแห่งโอกาส เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการกระจายความเจริญ เป็นเมืองที่สร้างงาน มีชีวิตชีวา เป็นเมืองชาญฉลาด ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นเมืองที่ใช้ศักยภาพ ใช้ทุนที่มีอยู่ทั้งทุนชุมชน ทุนสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคมวัฒนธรรมมาเป็นฐาน ในการพัฒนาต่อยอด”รศ.ดร.ศุภวัฒนากร กล่าว

ด้าน นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้บริหารจากบริษัท เอไอแอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV กล่าวว่าทางบริษัทพร้อมในการนำเอา เทคโนโลยีข้อมูลหรือปัญญาประดิษฐ์มาช่วยให้การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต. เทศบาลหรือ อบจ. ที่เอาไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด   บริษัทเองพยายามจะลงทุนในแง่ของการสร้างระบบต่าง ๆ โดยที่ทาง อปท.เองไม่ต้องเงินจ่าย เพราะหาก อปท.มาลงทุนเองจะต้องใช้เม็ดเงินที่สูงมาก

“ตอนนี้ทุก อปท.ต้องการให้มีข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นดิจิทัล เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาชุมชนตัวเอง และสำคัญที่สุดคืออยากได้เรื่องของจัดเก็บภาษีเพื่อนำเอาไปสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน เพราะหากมีเงิน มีงบประมาณก็จะได้นำไปพัฒนาเมืองได้ และในภาพที่เห็นชัดที่สุดคือบริษัท ARV ได้ร่วมมือกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บพท. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำ City Data Academe ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่  9 พ.ย.นี้ ตรงนี้จะเป็นการเอาคนในเทศบาลมาเรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลที่จะนำไปใช้พัฒนาเมืองในอนาคต” นายวีรวัฒน์ กล่าว

ขอบคุณแหล่งข่าว https://www.thaisaeree.news/232866/