ประชุมหารือแนวทางการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร EEC Model Type B

เมื่อวันที่ 15, 16 ,19 และ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้เชิญคณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือการจัดฝึกอบรมระยะสั้น ตามแนวทาง EEC Model Type B โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ และมุ่งเน้นและยกระดับโรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยรัฐ-เอกชน ร่วมจ่าย 50-50 ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตอบสนองนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่

 • คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์
 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
 • คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะทำงานคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่

 • ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีทางทะเล
 • คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะโลจิสติกส์
 • คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณบดีคณะอัญมณี
 • คณะทำงานจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่

 • คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 • คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
 • คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะทำงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ผู้ช่วยคณบดีคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 • รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
 • คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 • คณะทำงานจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้จัดการประชุมให้แก่คณจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์

โดยการประชุมดังกล่าวจะส่งผลให้คณะฯ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรมอบรมระยะสั้น ตามแนวทาง EEC Model Type B มากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะเป็นไปตามที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการใน EEC มากขึ้นในอนาคต