โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการควบคุมเครื่องปรับอากาศ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการควบคุมเครื่องปรับอากาศ ให้แก่นิสิตภายในภาควิชาเพื่อให้นิสิตได้เข้าใจถึงการนำวิชาความรู้จากชั้นเรียนไปใช้งานได้จริง จากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ตามบ้านเรือนทั่วไป ซึ่งต้องมีการบำรุงรักษาอยู่สม่ำเสมอ โดยเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนในการทำงานหลายด้าน เหมาะสำหรับการนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอน ให้นิสิตได้เข้าใจในองค์ประกอบที่หลากหลาย หลังจากนิสิตได้รับความรู้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศจนเป็นที่เข้าใจแล้ว นิสิตผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศจริง โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ถึง 18 ธันวาคม 2565