ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย สุธีรศักดิ์ ในการได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมภายในงาน CPEEE 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย สุธีรศักดิ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในการได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2021 11th international Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE 2021) ณ เมืองชิกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการนำเสนอผลงานออนไลน์ ในกลุ่มสาขา Mechatronics จากผลงานในหัวข้อ Performance, emission, and wear of a diesel-engine generator operating with regular diesel mixed with oxygenate additives. ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564