โครงการ Open House Engineering Workshop 2022

👷‍♂️ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรม Open House Engineering Workshop 2022 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้น้อง ได้รู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมแนะแนวทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนักเรียน อาจารย์ ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ในภาคเช้าได้มีพิธีเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วต่อด้วยกิจกรรมแนะนำคณะฯ และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร. ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ ได้แก่ ศูนย์ EEC Automation Park และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และระบบสมองกลฝังตัว โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรสำหรับยื่นสมัคร TCAS 66 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประเภทความสามารถพิเศษ Pre-Buu (ด้านวิชาการ) ได้