โครงการอบรมการตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทำลายเบื้องต้น “BASIC NON-DESTRUCTIVE TESTING”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมการตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทำลายเบื้องต้น “BASIC NON-DESTRUCTIVE TESTING” ขึ้น ในวัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ให้แก่นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักเรียนมัธยม คณาจารย์ และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทำลายเบื้องต้น เพื่อให้นิสิตและผู้ที่เข้าร่วมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทำลายและเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิศวกรผู้เชี่ยวชาญกับนิสิต นักวิจัย คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท ซี.วี.เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (C.V.M. GROUP CO., LTD.) ซึ่งเป็นบริษัทผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testings, NDT) และเครื่องมือตรวจวัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สาธิตเครื่องมือ และร่วมตอบปัญหาข้อสงสัยในกิจกรรมดังกล่าว โดยได้มีการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting คู่ขนานร่วมด้วย