รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ดังรายนามต่อไปนี้

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เมืองรัตน์ บุคลากรดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้
 • รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ บุคลากรดีเด่นด้านการบริการวิชาการ
 • ดร.พิศักดิ์ เจิมประยงค์ บุคลากรดีเด่นด้านการพัฒนานิสิต
 • นายสิรวุฒิ จันทร์พร บุคลากรดีเด่นด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม
 • นายนัฐพงษ์ ศรีจริยา บุคลากรดีเด่นด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม
 • นายสิรวุฒิ จันทร์พร บุคลากรสนับสนุนวิชาการผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรดีเด่น
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ บุคลากรดีเด่น Popular vote (สายวิชาการ)
 • ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง บุคลากรดีเด่น Popular vote (สายวิชาการ)
 • นายรุจิภาส เชื้อจง บุคลากรดีเด่น Popular vote (สายสนับสนุนวิชาการ)
 • นางอรอุมา ธัมมจิรังศรี บุคลากรดีเด่น Dean’s Award
 • นางประภาสิริ ประชาพิทักษ์กุล บุคลากรดีเด่น Dean’s Award
 • นางอรอำไพ ศรีสุวรรณ บุคลากรดีเด่น Dean’s Award
 • ดร. ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์ บุคลากรดีเด่น Dean’s Award
 • ดร. ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ บุคลากรดีเด่น Dean’s Award
 • ดร. ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ บุคลากรดีเด่น Dean’s Award
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล วีระนพนันท์ บุคลากรดีเด่น Dean’s Award

โดยการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นภายในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และสร้างผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์