โครงการ “Open House Engineering Workshop 2022” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรม Open House Engineering Workshop 2022 เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้น้อง ๆ ได้รู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมแนะแนวทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนักเรียน อาจารย์ ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป


โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ ได้แก่ ศูนย์ EEC Automation Park และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และระบบสมองกลฝังตัว โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรสำหรับยื่นสมัคร TCAS 66 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประเภทความสามารถพิเศษ Pre-Buu (ด้านวิชาการ) ได้

ปฏิทินการรับสมัคร

 • ลงทะเบียน TCAS: 1 พ.ย. 65 เป็นต้น
 • ไปรับสมัคร: 24 พ.ย. 65 – 18 ม.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: 25 ม.ค. 66
 • สอบสัมภาษณ์ (อาจใช้ 1 วัน): 28-29 ม.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์: 7 ก.พ. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์: 7-8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์: 9 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: 10 ก.พ. 66
 • รายงานตัวออนไลน์: 15-16 ก.พ. 66
 • ปฐมนิเทศนิสิตใหม่: 27-30 มิ.ย. 66
 • เปิดภาคเรียน: 1 ก.ค. 66

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่http://regservice.buu.ac.th/

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering, B. Eng., Curriculum)https://eng.buu.ac.th/undergraduate-curriculum/