EV Conversion ประชุมสร้างความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 EV Conversion ศูนย์เชี่ยวชาญพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หนึ่งในหน่วยงานสำคัญทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทำงาน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานและประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางการการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในด้าน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย