อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเสริมสร้างทักษะในการยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนทางด้านเทคโนโลยี และระบบดิจิทัลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยเข้าศึกษาดูงานที่ EEC Automation Park และ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวณิช