คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564


ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ

  • หน่วยงานในคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สมาคมศิษย์เก่า เป็นผู้เสนอชื่อโดยมีการลงนามรับรอง
  • ศิษย์เก่าไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันเสนอชื่อ
  • หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด ผู้บังคับบัญชาที่ศิษย์เก่าปฏิบัติงานและเคยปฏิบัติงาน

สามารถเสนอชื่อได้ทาง
sanchaie@eng.buu.ac.th
watanya@eng.buu.ac.th.

สามารถโหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์ม ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ได้ดังลิงก์แนบ
bit.ly/3mYDHwm หรือ scan QR code สำหรับกรอกแบบฟอร์ม


สามารถเสนอชื่อและส่งข้อมูลประวัติได้ภายในวันที่ 30 พฤศิจกายน 2564