ผู้บริหาร คณาจารย์ และ ผู้บริหาร ทีม EAST Park ให้การต้อนรับคณะจากบริษัท Mindray เยี่ยมชมพื้นที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายแพทย์พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านสาธารณสุข และ ดร.นุสรา สัตย์เพริศพราย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากบริษัท Mindray ผู้พัฒนาและให้บริการโซลูชันและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลก เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นพื้นที่ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยหลังการการเยี่ยมชมเสร็จสิ้นได้มีการประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย และดร.สันติ โพธิ์ศรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย