นิสิตดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล ได้แสดงความยินดี กับ น.ส.สุธีรา ถิตย์บุญครอง นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตดีเด่นประจำปี 2564 และได้มอบเกียรติบัตรให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาสืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป